Σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της Energy Projects - ΑΦΟΙ Μιχαηλίδη Ε.Ε.

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013 21:46

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ως γενική αρχή, οι υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης εκτελούνται για αποτροπή κάθε περιστατικού που ενδέχεται να προκύψει στην φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η διαθεσιμότητα και η ενεργή παραγωγή και να παρατείνει την αποδοτική διάρκεια ζωής του. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος, με δικές του δαπάνες, για την προμήθεια/ανεύρεση όλου του εξοπλισμού, των υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται στην φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, για να υλοποιήσει τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης.

Οι υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης πραγματοποιούνται τρείς (3) εώς τέσσερις (4) φορές το χρόνο και περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται κατωτέρω:

 • Οπτική Επιθεώρηση / Έλεγχος
 • Φ/Β Πλαίσιο (θραύση κρυστάλλου, πλαίσιο, Αυξημένη βρωμιά στα πάνελ (λίπη, κολλώδεις επικαθήσεις, βροχή με σκόνη, σκόνη περιβάλλοντος, κτλ.). Καμένη κυψέλη στα πάνελ (hot spot), βραχυκυκλωμένη δίοδος στα πάνελ
 • Ηλεκτρική Εγκατάσταση (καλώδια, όδευση καλωδίων, διακλαδώσεις/συνδέσεις καλωδίων, Φθορά μόνωσης καλωδίων (π.χ. τριβές λόγω αέρα), - Φθορά συνδέσμων καλωδίων λόγω κακού πρεσαρίσματος).
 • Ηλεκτρικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης.
 • Μετατροπείς, Υπέρβαση θερμοκρασίας λειτουργίας μετατροπέα, Σφάλμα συστήματος μετατροπέα, Διαρροή ρεύματος στο μετατροπέα
 • Έλεγχος Στεγανότητας και κατασκευής των τερματικών καλωδίων που συνδέονται με τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στη στεγανότητα, τα ελαττωματικά τμήματα θα αντικατασταθούν και τα τερματικά θα καθαριστούν.

Είναι σημαντικό να ελέγχεται η στεγανότητα των τερματικών κιβωτίων που θα χρησιμοποιηθούν.

Αυτό επιτυγχάνεται ανάλογα με την περίπτωση είτε με νέες συνδέσεις είτε με σφράγισμα με σιλικόνη.      

 • Συντήρηση των βάσεων στήριξης των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων (έλεγχος ευστάθειας και συνδέσεων βάσεων στήριξης έλεγχος κλίσης, διάβρωσης, κλπ)
 • Έλεγχος ύπαρξης ‘μαύρων κηλίδων’ (hotspots) (θα παρθούν δείγματα με τη χρήση θερμογραφικών καμερών μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας, ώστε να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία των στοιχείων)
 • Έλεγχος της κατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (απόδοση αντιστροφέων και των αυτοματισμών, κάμερες, καταγραφικό, συναγερμός κ.λ.π.)
 • Συντήρηση των εγκαταστάσεων παρακολούθησης και τηλεμετρίας.
 • Έλεγχος και συντήρηση της περίφραξης.

 

Σαν γενική αρχή, οι υπηρεσίες διορθωτικής συντήρησης εκτελούνται για να διορθώσουν καταστάσεις που προκύπτουν στο πάρκο ή για να επισκευάσουν οποιαδήποτε ανωμαλία στη λειτουργία του πάρκου, κατόπιν ειδοποίησης από τον εργοδότη με γραπτό αίτημα, που θα περιγράφει με σαφήνεια το πρόβλημα που έχει προκύψει στο πάρκο και εντός δύο εργασίμων ημερών.

Οι Υπηρεσίες Διορθωτικής Συντήρησης θα πραγματοποιηθούν:

 • Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού
 • Κατά την προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας για σημαντικές επισκευές ή αντικατάσταση συγκεκριμένων συσκευών ή ανταλλακτικών, όπως αντιστροφείς/πλαίσια.
 • Μετά από μία ενέργεια, ως αποτέλεσμα υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης.

Οι Υπηρεσίες Διορθωτικής Συντήρησης θα περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση του προβλήματος κοινοποίηση των απαραίτητων ενεργειών και αντικατάσταση.
 • Απομάκρυνση ή κατάργηση ελαττωματικού εξοπλισμού ή μερών, την επισκευή τους και την επανέναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης.

Οι Υπηρεσίες Διορθωτικής Συντήρησης δεν περιλαμβάνουν

 • Την επισκευή ή την συντήρηση οποιαδήποτε εξοπλισμού του πάρκου που δεν συμπεριλαμβανόταν στις εργασίες της σύμβασης κατασκευής έργου.
 • Την επισκευή ή την συντήρηση οποιαδήποτε εξοπλισμού μετά το σημείο σύνδεσης     του πάρκου με το δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Την επισκευή ή την συντήρηση οποιαδήποτε εξοπλισμού του πάρκου λόγω ενός γεγονότος ανωτέρας βίας
 • Την επισκευή ή την συντήρηση οποιαδήποτε εξοπλισμού του πάρκου, στο οποίο έγινε οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή από τον εργοδότη, χωρίς την γραπτή έγκρισή του Ανάδοχου.
 • Τις δαπάνες αντικατάστασης του ελαττωματικού εξαρτήματος με ένα άλλο καινούργιο ή επισκευασμένο εξάρτημα της ίδιας ποιότητας συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, μια τέτοια συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση του εξοπλισμού, θα αντιμετωπιστεί ως μη συμφωνημένη υπηρεσία.

               

Στόχοι Συντήρησης

1. Άμεση διάγνωση και εντοπισμός βλάβης/δυσλειτουργίας και ταχεία αποκατάστασή της.

2. Αποφυγή απώλειας κερδών.

3. Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων του εξοπλισμού και άρα της οικονομικής επιβάρυνσης για την επιδιόρθωσή τους.

4. Μείωση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων.

5. Επιβράδυνση της διαδικασίας φθοράς/γήρανσης του εξοπλισμού.

6. Τήρηση όρων και προϋποθέσεων ισχύος κατασκευαστικών εγγυήσεων, για την αντικατάσταση ή επισκευή εγκατεστημένου εξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται εντός εγγύησης.

7. Σύνταξη τεχνικών αναφορών για τραπεζικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρίες σε περιπτώσεις διεκδίκησης αποζημιώσεων λόγω ασφαλιζόμενων γεγονότων (π.χ. φυσικές καταστροφές, κλοπές, ακραία καιρικά φαινόμενα).

8. Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και δημιουργία προβλέψεων για τη λειτουργία του Φ/Β σταθμού, μέσω της επεξεργασίας του ιστορικού περιοδικών αναφορών παραγωγής και συντήρησης.

9. Μείωση στο ελάχιστο του χρόνου ενασχόλησης του επενδυτή.

10. Διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού, με στόχο τις υψηλότερες οικονομικές απολαβές της επένδυσης.

Στην Energy Projects - ΑΦΟΙ Μιχαηλίδη Ε.Ε. έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, με σκοπό αρχικά την απαλλαγή του πελάτη από το βάρος της συνεχούς παρακολούθησης του φωτοβολταϊκού, και στην συνέχεια την εξασφάλιση της βέλτιστης παραγωγής ρεύματος και κατ επέκταση των εσόδων της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Κατηγορία Υπηρεσίες
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013 21:40

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Αυτόνομα φωτοβολταικά ονομάζονται τα συστήματα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο χωρίς απαραίτητα να συνδέονται με το δίκτυο (ΔΕΗ) παρέχοντας ενεργειακή αυτονομία με τη βοήθεια φωτοβολταικων. Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να είναι και υβριδικά στην περίπτωση που συνεργάζονται και με άλλες πηγές ενέργειας όπως ένα μικρό υδροηλεκτρικό, μια ανεμογεννήτρια ή ακόμη και ένα ηλεκτροπαργωγό ζεύγος.

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό με αποθήκευση περιλαμβάνει πέρα από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και τους συσσωρευτές, έναν ελεγκτή φόρτισης, ο οποίος διέπει τους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης των μπαταριών, ανάλογα με τη ζήτηση των καταναλώσεων και τις συνθήκες ηλιοφάνειας και έναν αντιστροφέα μετατροπής της τάσης από συνεχή σε εναλλασσόμενη.

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία πριν την κατασκευή του αυτόνομου φωτοβολταϊκού είναι η σωστή μελέτη, η οποία αφορά κυρίως τα φορτία που θα ηλεκτροδοτηθούν, τις ημέρες αυτονομίας και τον ετεροχρονισμό τους (δηλαδή ποιές συσκευές θα μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα).

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η εγγενής αδυναμία των φωτοβολταϊκών να παράγουν ρεύμα σε συνθήκες συννεφιάς ή κατα τη διάρκεια της νύκτας μπορεί να ανιμετωπιστεί με την παράλληλη χρήση για παράδειγμα μιας μικρής ανεμογεννήτριας (ή ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους) μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τις απαιτήσεις για συσσωρευτές.

Τα αυτόνομα φωτοβολταικά συστήματα αποτελούν ιδανική επιλογή για εξοχικές κατοικίες, για σπίτια που δεν μπορούν να συνδεθούν με το δημόσιο δικτυο της ΔΕΗ και για απομακρυσμένες τουριστικές επιχειρήσεις. Επίσης αποτελούν βέλτιστη λύση back-up (παρέχοντας ενεργειακή αυτονομία) για ένα νοικοκυριό ή μία επιχείρηση που θέλει σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (απεργίες ΔΕΗ, διακοπή ρεύματος κλπ.) να έχει αυτονομία σε κάποια βασικά φορτία (ψυγείο, φωτισμό, τηλεόραση, internet, συναγερμός, κλπ.).

Στην Energy Projects - ΑΦΟΙ Μιχαηλίδη Ε.Ε., μετα απο συνεννόηση του ιδιοκτήτη σε συνεργασία με μηχανικό και ανάλογα με τις ανάγκες του πρωτου , βρίσκουμε την βέλτιστη λύση για κάθε ανάγκη και κάθε περίπτωση. Το αυτόνομο σύστημα ειτε αυτό αποτελείται αποκλειστικά απο Φ/Β είτε απο συμπαραγωγη Φ/Β με οποιαδήποτε γεννητρία (ανεμογεννητρια , γεννητρια πετρελαιου κ.λ.π.), λόγω της συνεχούς αύξησης των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. αποτελεί όλο και περισσότερο μια αξιόπιστη λύση.

Κατηγορία Υπηρεσίες
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013 09:00

Προφίλ Επιχείρησης

Η Energy Projects - ΑΦΟΙ Μιχαηλίδη Ε.Ε. είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση που δημιουργήθηκε το 2008 από διπλωματούχους Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους και Πολιτικούς μηχανικούς με πολυετή εμεπιρία στα θέματα της ενέργειας και της κατασκευής.

Μελετάμε τις ανάγκες σας και αναπτύσσουμε προτάσεις ώστε να εξασφαλίσουμε την μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας και την άμεση απόσβεση της εγκατάστασης.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις σε πάρκα, αγροτεμάχια, επαγγελματικές αλλά και οικιακές στέγες.

Εξασφαλίζουμε την σωστή εγκατάσταση και υποστήριξη όλων των συστημάτων με δικό μας, άρτια εκπαιδευμένο, δυναμικό προσωπικό. Προμηθευόμαστε όλα τα προϊόντα μας, όπως φωτοβολταϊκά panel, inverter και βάσεις στήριξης από επώνυμους κατασκευαστές και εξασφαλίζουμε την άμεση διαθεσιμότητά τους.

Πιστεύουμε στη δημιουργία αξιών μέσα από την ειλικρίνια, τον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα και την διαρκή εξέλιξη. Δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τη πληθώρα των φυσικών πόρων της χώρας μας πρός όφελος του επενδυτή και του ανθρώπου. Πιστεύουμε στις επενδύσεις οι οποίες θα σας επιστρέψουν χρήματα και παράλληλα θα δημιουργήσουν ένα κατάλληλο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές.

Κατηγορία Εταιρικό Προφίλ
Η διεύθυνσή μας:
Τσιμισκή 6Α
68100, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 2551026228
FAX: 2551081180
Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 15:00

Newsletters

Εγγραφείτε στο Newsletter της Energy Projects ΑΦΟΙ Μιχαηλίδη Ε.Ε. για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα της επιχείρησής μας.