Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ως γενική αρχή, οι υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης εκτελούνται για αποτροπή κάθε περιστατικού που ενδέχεται να προκύψει στην φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η διαθεσιμότητα και η ενεργή παραγωγή και να παρατείνει την αποδοτική διάρκεια ζωής του. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος, με δικές του δαπάνες, για την προμήθεια/ανεύρεση όλου του εξοπλισμού, των υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται στην φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, για να υλοποιήσει τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης.

Οι υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης πραγματοποιούνται τρείς (3) εώς τέσσερις (4) φορές το χρόνο και περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται κατωτέρω:

 • Οπτική Επιθεώρηση / Έλεγχος
 • Φ/Β Πλαίσιο (θραύση κρυστάλλου, πλαίσιο, Αυξημένη βρωμιά στα πάνελ (λίπη, κολλώδεις επικαθήσεις, βροχή με σκόνη, σκόνη περιβάλλοντος, κτλ.). Καμένη κυψέλη στα πάνελ (hot spot), βραχυκυκλωμένη δίοδος στα πάνελ
 • Ηλεκτρική Εγκατάσταση (καλώδια, όδευση καλωδίων, διακλαδώσεις/συνδέσεις καλωδίων, Φθορά μόνωσης καλωδίων (π.χ. τριβές λόγω αέρα), - Φθορά συνδέσμων καλωδίων λόγω κακού πρεσαρίσματος).
 • Ηλεκτρικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης.
 • Μετατροπείς, Υπέρβαση θερμοκρασίας λειτουργίας μετατροπέα, Σφάλμα συστήματος μετατροπέα, Διαρροή ρεύματος στο μετατροπέα
 • Έλεγχος Στεγανότητας και κατασκευής των τερματικών καλωδίων που συνδέονται με τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στη στεγανότητα, τα ελαττωματικά τμήματα θα αντικατασταθούν και τα τερματικά θα καθαριστούν.

Είναι σημαντικό να ελέγχεται η στεγανότητα των τερματικών κιβωτίων που θα χρησιμοποιηθούν.

Αυτό επιτυγχάνεται ανάλογα με την περίπτωση είτε με νέες συνδέσεις είτε με σφράγισμα με σιλικόνη.      

 • Συντήρηση των βάσεων στήριξης των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων (έλεγχος ευστάθειας και συνδέσεων βάσεων στήριξης έλεγχος κλίσης, διάβρωσης, κλπ)
 • Έλεγχος ύπαρξης ‘μαύρων κηλίδων’ (hotspots) (θα παρθούν δείγματα με τη χρήση θερμογραφικών καμερών μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας, ώστε να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία των στοιχείων)
 • Έλεγχος της κατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (απόδοση αντιστροφέων και των αυτοματισμών, κάμερες, καταγραφικό, συναγερμός κ.λ.π.)
 • Συντήρηση των εγκαταστάσεων παρακολούθησης και τηλεμετρίας.
 • Έλεγχος και συντήρηση της περίφραξης.

 

Σαν γενική αρχή, οι υπηρεσίες διορθωτικής συντήρησης εκτελούνται για να διορθώσουν καταστάσεις που προκύπτουν στο πάρκο ή για να επισκευάσουν οποιαδήποτε ανωμαλία στη λειτουργία του πάρκου, κατόπιν ειδοποίησης από τον εργοδότη με γραπτό αίτημα, που θα περιγράφει με σαφήνεια το πρόβλημα που έχει προκύψει στο πάρκο και εντός δύο εργασίμων ημερών.

Οι Υπηρεσίες Διορθωτικής Συντήρησης θα πραγματοποιηθούν:

 • Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού
 • Κατά την προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας για σημαντικές επισκευές ή αντικατάσταση συγκεκριμένων συσκευών ή ανταλλακτικών, όπως αντιστροφείς/πλαίσια.
 • Μετά από μία ενέργεια, ως αποτέλεσμα υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης.

Οι Υπηρεσίες Διορθωτικής Συντήρησης θα περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση του προβλήματος κοινοποίηση των απαραίτητων ενεργειών και αντικατάσταση.
 • Απομάκρυνση ή κατάργηση ελαττωματικού εξοπλισμού ή μερών, την επισκευή τους και την επανέναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης.

Οι Υπηρεσίες Διορθωτικής Συντήρησης δεν περιλαμβάνουν

 • Την επισκευή ή την συντήρηση οποιαδήποτε εξοπλισμού του πάρκου που δεν συμπεριλαμβανόταν στις εργασίες της σύμβασης κατασκευής έργου.
 • Την επισκευή ή την συντήρηση οποιαδήποτε εξοπλισμού μετά το σημείο σύνδεσης     του πάρκου με το δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Την επισκευή ή την συντήρηση οποιαδήποτε εξοπλισμού του πάρκου λόγω ενός γεγονότος ανωτέρας βίας
 • Την επισκευή ή την συντήρηση οποιαδήποτε εξοπλισμού του πάρκου, στο οποίο έγινε οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή από τον εργοδότη, χωρίς την γραπτή έγκρισή του Ανάδοχου.
 • Τις δαπάνες αντικατάστασης του ελαττωματικού εξαρτήματος με ένα άλλο καινούργιο ή επισκευασμένο εξάρτημα της ίδιας ποιότητας συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, μια τέτοια συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση του εξοπλισμού, θα αντιμετωπιστεί ως μη συμφωνημένη υπηρεσία.

               

Στόχοι Συντήρησης

1. Άμεση διάγνωση και εντοπισμός βλάβης/δυσλειτουργίας και ταχεία αποκατάστασή της.

2. Αποφυγή απώλειας κερδών.

3. Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων του εξοπλισμού και άρα της οικονομικής επιβάρυνσης για την επιδιόρθωσή τους.

4. Μείωση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων.

5. Επιβράδυνση της διαδικασίας φθοράς/γήρανσης του εξοπλισμού.

6. Τήρηση όρων και προϋποθέσεων ισχύος κατασκευαστικών εγγυήσεων, για την αντικατάσταση ή επισκευή εγκατεστημένου εξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται εντός εγγύησης.

7. Σύνταξη τεχνικών αναφορών για τραπεζικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρίες σε περιπτώσεις διεκδίκησης αποζημιώσεων λόγω ασφαλιζόμενων γεγονότων (π.χ. φυσικές καταστροφές, κλοπές, ακραία καιρικά φαινόμενα).

8. Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και δημιουργία προβλέψεων για τη λειτουργία του Φ/Β σταθμού, μέσω της επεξεργασίας του ιστορικού περιοδικών αναφορών παραγωγής και συντήρησης.

9. Μείωση στο ελάχιστο του χρόνου ενασχόλησης του επενδυτή.

10. Διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού, με στόχο τις υψηλότερες οικονομικές απολαβές της επένδυσης.

Στην Energy Projects - ΑΦΟΙ Μιχαηλίδη Ε.Ε. έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, με σκοπό αρχικά την απαλλαγή του πελάτη από το βάρος της συνεχούς παρακολούθησης του φωτοβολταϊκού, και στην συνέχεια την εξασφάλιση της βέλτιστης παραγωγής ρεύματος και κατ επέκταση των εσόδων της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Η διεύθυνσή μας:
Τσιμισκή 6Α
68100, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 2551026228
FAX: 2551081180
Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 15:00

Newsletters

Εγγραφείτε στο Newsletter της Energy Projects ΑΦΟΙ Μιχαηλίδη Ε.Ε. για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα της επιχείρησής μας.