Τεχνικός Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας Τεχνικός Ασφαλείας

Με το Π.Δ. 17/96 καθιερώθηκε η υποχρέωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργατικό δυναμικό.

Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας διακρίνονται σε συμβουλευτικές και εποπτικές. Ενδεικτικά αναφέρονται ως τέτοιες:

 • Η παροχή προς την Επιχείρηση υποδείξεων και συμβουλών, εγγράφως ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
 • Η παροχή συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού.
 • Ο έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, η επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
 • Η αναφορά στον εργοδότη οποιωνδήποτε ελλείψεων ή παραλείψεων στα συστήματα ασφάλειας.
 • Η εποπτεία της εκτέλεσης ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
 • Η διερεύνηση των αίτιων των ατυχημάτων.
 • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο.
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Για το σκοπό αυτό ο τεχνικός ασφαλείας:

 • επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη.
 • προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 • επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας.
 • ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
 • επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψή τους.

Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και κοινοποιείται στην Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πρόγραμμα επισκέψεων Τ.Α που απαιτείται για την εταιρεία σας

Η διεύθυνσή μας:
Τσιμισκή 6Α
68100, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 2551026228
FAX: 2551081180
Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 15:00

Newsletters

Εγγραφείτε στο Newsletter της Energy Projects ΑΦΟΙ Μιχαηλίδη Ε.Ε. για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα της επιχείρησής μας.